2 கொரிந்தியர் 12 வது அதிகாரம் மற்றும் 12 வது வசனம்

அப்போஸ்தலனுக்குரிய அடையாளங்கள் எல்லாவிதமான பொறுமையோடும், அதிசயங்களோடும், அற்புதங்களோடும், வல்லமைகளோடும், உங்களுக்குள்ளே நடப்பிக்கப்பட்டதே.

2 கொரிந்தியர் (2 Corinthians) 12:12 - Tamil bible image quotes