2 கொரிந்தியர் 11 வது அதிகாரம் மற்றும் 8 வது வசனம்

உங்களுக்கு ஊழியஞ்செய்யும்படிக்கு, மற்றச் சபைகளிடத்தில் சம்பளத்தைப்பெற்று, அவர்களைக் கொள்ளையிட்டேன்.

2 கொரிந்தியர் (2 Corinthians) 11:8 - Tamil bible image quotes