2 கொரிந்தியர் 11 வது அதிகாரம் மற்றும் 31 வது வசனம்

என்றென்றைக்கும் ஸ்தோத்தரிக்கப்பட்ட தேவனும், நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசுகிறிஸ்துவின் பிதாவுமானவர் நான் பொய் சொல்லுகிறதில்லையென்று அறிவார்.

2 கொரிந்தியர் (2 Corinthians) 11:31 - Tamil bible image quotes