2 கொரிந்தியர் 11 வது அதிகாரம் மற்றும் 29 வது வசனம்

ஒருவன் பலவீனனானால் நானும் பலவீனனாகிறதில்லையோ? ஒருவன் இடறினால் என் மனம் எரியாதிருக்குமோ?

2 கொரிந்தியர் (2 Corinthians) 11:29 - Tamil bible image quotes