2 கொரிந்தியர் 11 வது அதிகாரம் மற்றும் 27 வது வசனம்

பிரயாசத்திலும், வருத்தத்திலும் அநேகமுறை கண்விழிப்புகளிலும், பசியிலும் தாகத்திலும், அநேகமுறை உபவாசங்களிலும், குளிரிலும், நிர்வாணத்திலும் இருந்தேன்.

2 கொரிந்தியர் (2 Corinthians) 11:27 - Tamil bible image quotes