2 கொரிந்தியர் 11 வது அதிகாரம் மற்றும் 21 வது வசனம்

நாங்கள் பலவீனரானதுபோல, எங்களுக்கு வந்த கனவீனத்தைக்குறித்துப்பேசுகிறேன்; ஒருவன் எதிலே துணிவுள்ளவனாயிருக்கிறானோ அதிலே நானும் துணிவுள்ளவனாயிருக்கிறேன்; இப்படிப் புத்தியீனமாய்ப் பேசுகிறேன்.

2 கொரிந்தியர் (2 Corinthians) 11:21 - Tamil bible image quotes