2 கொரிந்தியர் 11 வது அதிகாரம் மற்றும் 19 வது வசனம்

நீங்கள் புத்தியுள்ளவர்களாயிருந்து புத்தியில்லாதவர்களைச் சந்தோஷமாய்ச் சகித்திருக்கிறீர்களே.

2 கொரிந்தியர் (2 Corinthians) 11:19 - Tamil bible image quotes