2 கொரிந்தியர் 11 வது அதிகாரம் மற்றும் 17 வது வசனம்

இப்படி நான் சொல்லுகிறது கர்த்தருக்கேற்றபடி சொல்லாமல், மேன்மைபாராட்டும் தைரியத்தினாலே புத்தியீனனைப்போலச் சொல்லுகிறேன்.

2 கொரிந்தியர் (2 Corinthians) 11:17 - Tamil bible image quotes