2 கொரிந்தியர் 11 வது அதிகாரம் மற்றும் 14 வது வசனம்

அது ஆச்சரியமல்ல, சாத்தானும் ஒளியின் தூதனுடைய வேஷத்தைத் தரித்துக்கொள்வானே.

2 கொரிந்தியர் (2 Corinthians) 11:14 - Tamil bible image quotes