2 கொரிந்தியர் 11 வது அதிகாரம் மற்றும் 13 வது வசனம்

அப்படிப்பட்டவர்கள் கள்ள அப்போஸ்தலர்கள், கபடமுள்ள வேலையாட்கள், கிறிஸ்துவினுடைய அப்போஸ்தலரின் வேஷத்தைத் தரித்துக்கொண்டவர்களாயிருக்கிறார்கள்.

2 கொரிந்தியர் (2 Corinthians) 11:13 - Tamil bible image quotes