സെഖര്യാവ് 9 -ാം അധ്യായം ഒപ്പം 1 -ാം വാക്യം

പ്രവാചകം. യഹോവയുടെ അരുളപ്പാട് ഹദ്രാക്ദേശത്തിനു വിരോധമായിരിക്കുന്നു; ദമ്മേശെക്കിന്മേൽ അതു വന്നമരും; യഹോവ, മനുഷ്യരിലും യിസ്രായേലിന്റെ സകല ഗോത്രങ്ങളിലും ദൃഷ്‍ടിവയ്ക്കുന്നു.

സെഖര്യാവ് (Zechariah) 9:1 - Malayalam bible image quotes