സെഖര്യാവ് 8 -ാം അധ്യായം ഒപ്പം 7 -ാം വാക്യം

സൈന്യങ്ങളുടെ യഹോവ ഇപ്രകാരം അരുളിച്ചെയ്യുന്നു: ഞാൻ എന്റെ ജനത്തെ ഉദയദേശത്തുനിന്നും അസ്തമയദേശത്തുനിന്നും രക്ഷിക്കും.

സെഖര്യാവ് (Zechariah) 8:7 - Malayalam bible image quotes