സെഖര്യാവ് 8 -ാം അധ്യായം ഒപ്പം 22 -ാം വാക്യം

അങ്ങനെ അനേകജാതികളും ബഹുവംശങ്ങളും യെരൂശലേമിൽ സൈന്യങ്ങളുടെ യഹോവയെ അന്വേഷിപ്പാനും യഹോവയെ പ്രസാദിപ്പിപ്പാനും വരും.

സെഖര്യാവ് (Zechariah) 8:22 - Malayalam bible image quotes