സെഖര്യാവ് 8 -ാം അധ്യായം ഒപ്പം 20 -ാം വാക്യം

സൈന്യങ്ങളുടെ യഹോവ ഇപ്രകാരം അരുളിച്ചെയ്യുന്നു: ഇനി ജാതികളും അനേക പട്ടണങ്ങളിലെ നിവാസികളും വരുവാൻ ഇടയാകും.

സെഖര്യാവ് (Zechariah) 8:20 - Malayalam bible image quotes