സെഖര്യാവ് 8 -ാം അധ്യായം ഒപ്പം 2 -ാം വാക്യം

സൈന്യങ്ങളുടെ യഹോവ ഇപ്രകാരം അരുളിച്ചെയ്യുന്നു: ഞാൻ മഹാതീക്ഷ്ണതയോടെ സീയോനുവേണ്ടി എരിയുന്നു; ഞാൻ അതിനുവേണ്ടി മഹാക്രോധത്തോടെ എരിയുന്നു.

സെഖര്യാവ് (Zechariah) 8:2 - Malayalam bible image quotes