സെഖര്യാവ് 8 -ാം അധ്യായം ഒപ്പം 12 -ാം വാക്യം

വിത സമാധാനത്തോടെ ആയിരിക്കും; മുന്തിരിവള്ളി ഫലം കായ്ക്കും; ഭൂമി അനുഭവം നല്കും; ആകാശം മഞ്ഞു പെയ്യിക്കും; ഈ ജനത്തിന്റെ ശേഷിപ്പുള്ളവർക്കു ഞാൻ ഇവയൊക്കെയും അവകാശമായി കൊടുക്കും.

സെഖര്യാവ് (Zechariah) 8:12 - Malayalam bible image quotes