സെഖര്യാവ് 7 -ാം അധ്യായം ഒപ്പം 9 -ാം വാക്യം

സൈന്യങ്ങളുടെ യഹോവ ഇപ്രകാരം അരുളിച്ചെയ്യുന്നു: നേരോടെ ന്യായം പാലിക്കയും ഓരോരുത്തൻ താന്താന്റെ സഹോദരനോടു ദയയും കരുണയും കാണിക്കയും ചെയ്‍വിൻ.

സെഖര്യാവ് (Zechariah) 7:9 - Malayalam bible image quotes