സെഖര്യാവ് 7 -ാം അധ്യായം ഒപ്പം 8 -ാം വാക്യം

യഹോവയുടെ അരുളപ്പാട് സെഖര്യാവിനുണ്ടായതെന്തെന്നാൽ:

സെഖര്യാവ് (Zechariah) 7:8 - Malayalam bible image quotes