സെഖര്യാവ് 7 -ാം അധ്യായം ഒപ്പം 3 -ാം വാക്യം

സൈന്യങ്ങളുടെ യഹോവയുടെ ആലയത്തിലെ പുരോഹിതന്മാരോടും പ്രവാചകന്മാരോടും: ഞങ്ങൾ ഇത്ര സംവത്സരമായി ചെയ്തുവന്നതുപോലെ അഞ്ചാം മാസത്തിൽ കരഞ്ഞുംകൊണ്ട് ഉപവസിക്കേണമോ എന്നു ചോദിപ്പിച്ചു.

സെഖര്യാവ് (Zechariah) 7:3 - Malayalam bible image quotes