സെഖര്യാവ് 7 -ാം അധ്യായം ഒപ്പം 1 -ാം വാക്യം

ദാര്യാവേശ്‍രാജാവിന്റെ നാലാം ആണ്ടിൽ, കിസ്ലേവ് എന്ന ഒമ്പതാം മാസം, നാലാം തീയതി, സെഖര്യാവിന് യഹോവയുടെ അരുളപ്പാടുണ്ടായി.

സെഖര്യാവ് (Zechariah) 7:1 - Malayalam bible image quotes