സെഖര്യാവ് 6 -ാം അധ്യായം ഒപ്പം 9 -ാം വാക്യം

യഹോവയുടെ അരുളപ്പാട് എനിക്കുണ്ടായതെന്തെന്നാൽ:

സെഖര്യാവ് (Zechariah) 6:9 - Malayalam bible image quotes