സെഖര്യാവ് 6 -ാം അധ്യായം ഒപ്പം 14 -ാം വാക്യം

ആ കിരീടമോ, ഹേലെം, തോബീയാവ്, യെദായാവ്, സെഫന്യാവിന്റെ മകനായ ഹേൻ എന്നിവരുടെ ഓർമയ്ക്കായി യഹോവയുടെ മന്ദിരത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കേണം.

സെഖര്യാവ് (Zechariah) 6:14 - Malayalam bible image quotes