സെഖര്യാവ് 6 -ാം അധ്യായം ഒപ്പം 10 -ാം വാക്യം

നീ ഹെല്ദായി, തോബീയാവ്, യെദായാവ് എന്നീ പ്രവാസികളോടു വാങ്ങുക; അവർ ബാബേലിൽനിന്നു വന്നെത്തിയിരിക്കുന്ന സെഫന്യാവിന്റെ മകനായ യോശീയാവിന്റെ വീട്ടിൽ നീ അന്നു തന്നെ ചെല്ലേണം.

സെഖര്യാവ് (Zechariah) 6:10 - Malayalam bible image quotes