സെഖര്യാവ് 6 -ാം അധ്യായം ഒപ്പം 1 -ാം വാക്യം

ഞാൻ വീണ്ടും തലപൊക്കി നോക്കിയപ്പോൾ രണ്ടു പർവതങ്ങളുടെ ഇടയിൽനിന്നു നാലു രഥം പുറപ്പെടുന്നതു കണ്ടു; ആ പർവതങ്ങളോ താമ്രപർവതങ്ങൾ ആയിരുന്നു.

സെഖര്യാവ് (Zechariah) 6:1 - Malayalam bible image quotes