സെഖര്യാവ് 5 -ാം അധ്യായം ഒപ്പം 7 -ാം വാക്യം

പിന്നെ ഞാൻ വട്ടത്തിലുള്ളൊരു ഈയ്യപ്പലക പൊങ്ങിപ്പോകുന്നതും അവിടെ ഏഫായുടെ നടുവിൽ ഒരു സ്ത്രീ ഇരിക്കുന്നതും കണ്ടു.

സെഖര്യാവ് (Zechariah) 5:7 - Malayalam bible image quotes