സെഖര്യാവ് 5 -ാം അധ്യായം ഒപ്പം 11 -ാം വാക്യം

അതിന് അവൻ: ശിനാർദേശത്ത് അവർ അവൾക്ക് ഒരു വീടു പണിവാൻ പോകുന്നു; അതു തീർന്നാൽ അവളെ സ്വസ്ഥാനത്തു പാർപ്പിക്കും എന്ന് എന്നോടു പറഞ്ഞു.

സെഖര്യാവ് (Zechariah) 5:11 - Malayalam bible image quotes