സെഖര്യാവ് 5 -ാം അധ്യായം ഒപ്പം 1 -ാം വാക്യം

ഞാൻ വീണ്ടും തലപൊക്കി നോക്കിയപ്പോൾ, പാറിപ്പോകുന്ന ഒരു ചുരുൾ കണ്ടു.

സെഖര്യാവ് (Zechariah) 5:1 - Malayalam bible image quotes