സെഖര്യാവ് 4 -ാം അധ്യായം ഒപ്പം 4 -ാം വാക്യം

എന്നോടു സംസാരിക്കുന്ന ദൂതനോടു ഞാൻ: യജമാനനേ, ഇത് എന്താകുന്നു എന്നു ചോദിച്ചു.

സെഖര്യാവ് (Zechariah) 4:4 - Malayalam bible image quotes