സെഖര്യാവ് 4 -ാം അധ്യായം ഒപ്പം 3 -ാം വാക്യം

ഏഴു വിളക്കിന് ഏഴു കുഴലും അതിനരികെ കുടത്തിന്റെ വലത്തുഭാഗത്ത് ഒന്നും ഇടത്തുഭാഗത്ത് ഒന്നും ഇങ്ങനെ രണ്ട് ഒലിവുമരവും ഞാൻ കാണുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു.

സെഖര്യാവ് (Zechariah) 4:3 - Malayalam bible image quotes