സെഖര്യാവ് 4 -ാം അധ്യായം ഒപ്പം 11 -ാം വാക്യം

അതിനു ഞാൻ അവനോട്: വിളക്കുതണ്ടിന് ഇടത്തുഭാഗത്തും വലത്തുഭാഗത്തും ഉള്ള രണ്ട് ഒലിവുമരം എന്താകുന്നു എന്നു ചോദിച്ചു.

സെഖര്യാവ് (Zechariah) 4:11 - Malayalam bible image quotes