സെഖര്യാവ് 4 -ാം അധ്യായം ഒപ്പം 1 -ാം വാക്യം

എന്നോടു സംസാരിക്കുന്ന ദൂതൻ പിന്നെയും വന്ന്, ഉറക്കത്തിൽ നിന്ന് ഉണർത്തുന്നതുപോലെ എന്നെ ഉണർത്തി.

സെഖര്യാവ് (Zechariah) 4:1 - Malayalam bible image quotes