സെഖര്യാവ് 3 -ാം അധ്യായം ഒപ്പം 3 -ാം വാക്യം

എന്നാൽ യോശുവ മുഷിഞ്ഞ വസ്ത്രം ധരിച്ചു ദൂതന്റെ മുമ്പിൽ നില്ക്കയായിരുന്നു.

സെഖര്യാവ് (Zechariah) 3:3 - Malayalam bible image quotes