സെഖര്യാവ് 2 -ാം അധ്യായം ഒപ്പം 9 -ാം വാക്യം

ഞാൻ അവരുടെ നേരേ കൈ കുലുക്കും; അവർ തങ്ങളുടെ ദാസന്മാർക്കു കവർച്ചയായിത്തീരും; സൈന്യങ്ങളുടെ യഹോവ എന്നെ അയച്ചിരിക്കുന്നു എന്നു നിങ്ങൾ അറികയും ചെയ്യും.

സെഖര്യാവ് (Zechariah) 2:9 - Malayalam bible image quotes