സെഖര്യാവ് 2 -ാം അധ്യായം ഒപ്പം 6 -ാം വാക്യം

ഹേ, ഹേ, വടക്കേ ദേശം വിട്ടോടുവിൻ! എന്നു യഹോവയുടെ അരുളപ്പാട്; ഞാൻ നിങ്ങളെ ആകാശത്തിന്റെ നാലു കാറ്റുപോലെ ചിതറിച്ചിരിക്കുന്നുവല്ലോ എന്നു യഹോവയുടെ അരുളപ്പാട്.

സെഖര്യാവ് (Zechariah) 2:6 - Malayalam bible image quotes