സെഖര്യാവ് 2 -ാം അധ്യായം ഒപ്പം 5 -ാം വാക്യം

എന്നാൽ ഞാൻ അതിനു ചുറ്റും തീമതിലായിരിക്കും; ഞാൻ അതിന്റെ നടുവിൽ മഹത്ത്വമായിരിക്കും എന്നു യഹോവയുടെ അരുളപ്പാട്.

സെഖര്യാവ് (Zechariah) 2:5 - Malayalam bible image quotes