മീഖാ 7 -ാം അധ്യായം ഒപ്പം 20 -ാം വാക്യം

പുരാതനകാലംമുതൽ നീ ഞങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാരോടു സത്യം ചെയ്തിരിക്കുന്ന നിന്റെ വിശ്വസ്തത നീ യാക്കോബിനോടും നിന്റെ ദയ അബ്രാഹാമിനോടും കാണിക്കും.

മീഖാ (Micah) 7:20 - Malayalam bible image quotes