മീഖാ 7 -ാം അധ്യായം ഒപ്പം 12 -ാം വാക്യം

അന്നാളിൽ അശ്ശൂരിൽനിന്നും മിസ്രയീംപട്ടണങ്ങളിൽനിന്നും മിസ്രയീംമുതൽ നദിവരെയും സമുദ്രംമുതൽ സമുദ്രംവരെയും പർവതംമുതൽ പർവതംവരെയും അവർ നിന്റെ അടുക്കൽ വരും.

മീഖാ (Micah) 7:12 - Malayalam bible image quotes