മീഖാ 5 -ാം അധ്യായം ഒപ്പം 15 -ാം വാക്യം

ഞാൻ ജാതികളോട് അവർ കേട്ടിട്ടില്ലാത്തവണ്ണം കോപത്തോടും ക്രോധത്തോടുംകൂടെ പ്രതികാരം ചെയ്യും.

മീഖാ (Micah) 5:15 - Malayalam bible image quotes