മീഖാ 5 -ാം അധ്യായം ഒപ്പം 14 -ാം വാക്യം

ഞാൻ നിന്റെ അശേരാപ്രതിഷ്ഠകളെ നിന്റെ നടുവിൽനിന്നു പറിച്ചുകളകയും നിന്റെ പട്ടണങ്ങളെ നശിപ്പിക്കയും ചെയ്യും.

മീഖാ (Micah) 5:14 - Malayalam bible image quotes