മീഖാ 5 -ാം അധ്യായം ഒപ്പം 11 -ാം വാക്യം

ഞാൻ നിന്റെ ദേശത്തിലെ പട്ടണങ്ങളെ നശിപ്പിക്കയും നിന്റെ കോട്ടകളെയൊക്കെയും ഇടിച്ചുകളകയും ചെയ്യും.

മീഖാ (Micah) 5:11 - Malayalam bible image quotes