മീഖാ 5 -ാം അധ്യായം ഒപ്പം 10 -ാം വാക്യം

അന്നാളിൽ ഞാൻ നിന്റെ കുതിരകളെ നിന്റെ നടുവിൽനിന്നു ഛേദിച്ചുകളയും നിന്റെ രഥങ്ങളെ നശിപ്പിക്കയും ചെയ്യും എന്നു യഹോവയുടെ അരുളപ്പാട്.

മീഖാ (Micah) 5:10 - Malayalam bible image quotes