മീഖാ 3 -ാം അധ്യായം ഒപ്പം 9 -ാം വാക്യം

ന്യായം വെറുക്കയും ചൊവ്വുള്ളതൊക്കെയും വളച്ചുകളകയും ചെയ്യുന്ന യാക്കോബുഗൃഹത്തിന്റെ തലവന്മാരും യിസ്രായേൽഗൃഹത്തിന്റെ അധിപന്മാരുമായുള്ളോരേ, ഇതു കേൾപ്പിൻ.

മീഖാ (Micah) 3:9 - Malayalam bible image quotes