മീഖാ 3 -ാം അധ്യായം ഒപ്പം 2 -ാം വാക്യം

നിങ്ങൾ നന്മയെ ദ്വേഷിച്ചു തിന്മയെ ഇച്ഛിക്കുന്നു; നിങ്ങൾ ത്വക്ക് അവരുടെമേൽനിന്നും മാംസം അവരുടെ അസ്ഥികളിൽനിന്നും പറിച്ചുകളയുന്നു.

മീഖാ (Micah) 3:2 - Malayalam bible image quotes