മീഖാ 1 -ാം അധ്യായം ഒപ്പം 4 -ാം വാക്യം

തീയുടെ മുമ്പിൽ മെഴുകുപോലെയും കിഴുക്കാന്തൂക്കത്തിൽ ചാടുന്ന വെള്ളംപോലെയും പർവതങ്ങൾ അവന്റെ കീഴിൽ ഉരുകുകയും താഴ്വരകൾ പിളർന്നുപോകയും ചെയ്യുന്നു.

മീഖാ (Micah) 1:4 - Malayalam bible image quotes