യോനാ 3 -ാം അധ്യായം ഒപ്പം 1 -ാം വാക്യം

യഹോവയുടെ അരുളപ്പാട് രണ്ടാം പ്രാവശ്യം യോനായ്ക്ക് ഉണ്ടായതെന്തെന്നാൽ:

യോനാ (Jonah) 3:1 - Malayalam bible image quotes