യോവേൽ 2 -ാം അധ്യായം ഒപ്പം 7 -ാം വാക്യം

അവർ വീരന്മാരെപ്പോലെ ഓടുന്നു; യോദ്ധാക്കളെപ്പോലെ മതിൽ കയറുന്നു; അവർ പാത വിട്ടുമാറാതെ താന്താന്റെ വഴിയിൽ നടക്കുന്നു.

യോവേൽ (Joel) 2:7 - Malayalam bible image quotes