യോവേൽ 2 -ാം അധ്യായം ഒപ്പം 6 -ാം വാക്യം

അവരുടെ മുമ്പിൽ ജാതികൾ നടുങ്ങുന്നു; സകല മുഖങ്ങളും വിളറിപ്പോകുന്നു;

യോവേൽ (Joel) 2:6 - Malayalam bible image quotes