യോവേൽ 2 -ാം അധ്യായം ഒപ്പം 30 -ാം വാക്യം

ഞാൻ ആകാശത്തിലും ഭൂമിയിലും അദ്ഭുതങ്ങളെ കാണിക്കും: രക്തവും തീയും പുകത്തൂണും തന്നെ.

യോവേൽ (Joel) 2:30 - Malayalam bible image quotes