യോവേൽ 2 -ാം അധ്യായം ഒപ്പം 14 -ാം വാക്യം

നിങ്ങളുടെ ദൈവമായ യഹോവ വീണ്ടും അനുതപിച്ച് തനിക്കു ഭോജനയാഗവും പാനീയയാഗവുമായുള്ളൊരു അനുഗ്രഹം വച്ചേക്കയില്ലയോ? ആർക്കറിയാം?

യോവേൽ (Joel) 2:14 - Malayalam bible image quotes