യോവേൽ 1 -ാം അധ്യായം ഒപ്പം 9 -ാം വാക്യം

ഭോജനയാഗവും പാനീയയാഗവും യഹോവയുടെ ആലയത്തിൽനിന്ന് അറ്റുപോയിരിക്കുന്നു; യഹോവയുടെ ശുശ്രൂഷകന്മാരായ പുരോഹിതന്മാർ ദുഃഖിക്കുന്നു.

യോവേൽ (Joel) 1:9 - Malayalam bible image quotes